Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING THE SILENT FORCE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stichting The Silent Force (hierna: TSF) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 TSF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TSF. TSF is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TSF dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 De ledenpas wordt telkens bij het eerste magazine van een abonnementsjaar bijgesloten. Deze pas wordt elk abonnementsjaar vernieuwd. Bij verlies of diefstal wordt, bij aanvraag van een nieuwe ledenpas, € 10,- in rekening gebracht. De ledenpas is strikt persoonlijk. TSF behoudt zich het recht voor het lidmaatschap op te heffen bij misbruik van de pas.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De shop op de website wordt beheerd door The Silent Force. Op alle leveringen van de shop zijn de algemene voorwaarden van The SIlent Force van toepassing.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TSF opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Artikelen worden slechts eenmalig verstuurd. TSF is niet verantwoordelijk voor leveringen die onderweg kwijt raken of als ontvanger een ander adres heeft dan opgegeven.

4.3 Zij die per post contant de contributie voor hun lidmaatschap wensen te betalen, doen dit geheel op eigen risico.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TSF geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 TSF garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TSF daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, bij wijze van email of schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TSF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Overmacht

7.1 TSF heeft in geval van overmacht het recht om de levering te vertragen, danwel de levering te ontbinden tenzij dit in alle redelijkheid niet kan.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TSF kan worden toegerekend. Dit is ook het geval als derden hun afspraken niet nakomen.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan TSF schriftelijk opgave doet van een adres, is TSF gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TSF schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 TSF is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.3 De gegevens van leden worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derden. Slechts de naam, woonplaats, en het land waar een lid woonachtig is, zijn voor andere leden zichtbaar. In het geval van bestellingen via de online shop worden de gegevens doorgegeven aan Free Interactive Services. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het afhandelen van de bestelling.

8.4 Wanneer door TSF gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TSF deze algemene voorwaarden soepel toepast.

8.5 TSF behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen, ongewenst taalgebruik van het forum te verwijderen, en eventueel personen het lidmaatschap te weigeren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9.3 De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling ervan.