The Silent Force Nieuws bericht

Beste Fans,

Zoals jullie de afgelopen periode hebben gemerkt is er erg weinig activiteit geweest vanuit de Fanclub. Dit heeft meerdere oorzaken waarvan we er een aantal aan jullie uit willen leggen.

Eén van de doelstellingen van de Fanclub is het voorzien van de Fans van nieuws, informatie, achtergronden en leuke feitjes die niet op een andere manier is te vinden. Dit geeft het lidmaatschap een grote meerwaarde.

De snelle ontwikkeling, de enorme populariteit en het intensieve gebruik van Social Media heeft ervoor gezorgd dat het voor ons vrijwel onmogelijk is aan deze doelstelling te voldoen. Nieuwe ontwikkelingen zijn wereldkundig op het moment dat het op Internet verschijnt, daar kunnen wij niets meer aan toevoegen.

Eén van de speerpunten van de Fanclub is het Fanzine. Hierin hebben we jullie een kijkje achter de schermen van Within Temptation kunnen geven. Ook de Bandleden hebben actief aan het Fanzine meegewerkt. Een paar highlights hiervan zijn onder andere “Songtext Explained” en “How to Play”, twee zeer populaire items in het Fanzine.

Het verschijnen van het Fanzine is altijd vooraf gegaan door een zeer intensieve en tijdrovende periode van voorbereiding en samenstellen. Helaas hebben we moeten constateren dat vanuit de kanalen die wij altijd met groot succes hebben gebruikt, de nieuwsvoorziening is gestagneerd.
Hierdoor wordt er al langere tijd geen kopij meer aangeleverd voor het Fanzine.

De optie om zelf informatie te verzamelen en alle artikelen te schrijven is helaas niet haalbaar gebleken. Naast ons werk voor de Fanclub hebben we allemaal een drukke fulltime baan en het ontbreekt ons simpelweg aan de tijd om deze taak op ons te nemen. Dit is één van de redenen dat het Fanzine de laatste tijd niet meer is verschenen.

Ook de nieuwsvoorziening voor de website heeft onder deze ontwikkelingen te lijden gehad en is er op dit platform niets te melden dat niet al eerder op het internet verschenen is.

Een ander hoogtepunt van de Fanclub is de organisatie van de Fanclubdag. Het organiseren van deze dag vraagt een lange tijd van voorbereidingen en planning. Mede door de steeds groeiende populariteit van Within Temptation en hun steeds vollere agenda is het nagenoeg onmogelijk geworden een opening in de agenda’s te vinden voor het organiseren van de Fanclubdag. Zowel de bandleden als wij betreuren dit enorm.

Als bestuur hebben wij lange tijd geworsteld met de vraag: Hoe verder?
Helaas moeten we constateren dat de meerwaarde van een lidmaatschap van de fanclub zeer gering is geworden en dat we niet meer kunnen voldoen aan de doelstellingen die wij ons bij de oprichting van The Silent Force hebben gesteld.

Ondanks onze grote betrokkenheid met Within Temptation en al onze leden, moeten wij tot de conclusie komen dat het voortzetten van de Fanclub niet realistisch is en dat wij helaas genoodzaakt zijn de Fanclub op te heffen en te stoppen met onze activiteiten voor de Fanclub.

Na de 10 jaar dat de Fanclub heeft bestaan is dit een erg moeilijke beslissing die we weloverwogen hebben genomen, het belang van onze leden heeft altijd voorop gestaan en, zoals eerder gezegd, kunnen we jullie niet meer bieden dan wat via andere kanalen gratis is te verkrijgen.

Wel kunnen we terugkijken op een periode met vele hoogtepunten maar ook enkele dieptepunten.
Het is een periode geweest waarin wij met erg veel plezier voor de fanclub hebben gewerkt. Een periode waarin wij veel leuke en succesvolle activiteiten hebben georganiseerd waar velen van jullie erg veel plezier aan hebben beleefd. Vooral dankzij de leden is de Fanclub erg succesvol geweest.

Veel dank en waardering gaat ook uit naar de bandleden. De afgelopen 10 jaar hebben ze steeds weer de tijd genomen om ons allemaal een “kijkje achter de schermen” te geven, hebben ze actief meegewerkt aan de invulling van The Silent Force en blijk gegeven van hun betrokkenheid met hun fans.
We hebben ze kunnen volgen tijdens hun concerten en we hebben getuige mogen zijn van de ontwikkelingen in en rond Within Temptation.

Deze website zal voorlopig blijven bestaan en zal vooral een Forum Functie krijgen. We hopen dat jullie hier nog lang gebruik van zullen maken en wij zullen ons er voor inzetten jullie zoveel als mogelijk te ondersteunen in het gebruik van deze website.

Rest ons nog jullie allemaal hartelijk te bedanken voor de vele jaren trouw lidmaatschap, wij hebben erg veel plezier aan de Fanclub beleefd en we hopen jullie ook!

Wij wensen jullie allemaal nog heel veel mooie Within Temptation momenten in de toekomst en, denk eraan:

Keep on Rocking!

Het Bestuur.

The Silent Force News

Dear Fans,

As you must have noticed there hasn’t been much activity from the Fanclub lately. There are several reasons for this from which we will explain a few.

One of the goals of the Fanclub is to provide you with news, background information, facts and “nice to know” items that can’t be obtained elsewhere. In this you can find the value of being a member of the Fanclub.

Because of the immense popularity and growth of the Social Media over the last few years it is almost impossible for us to meet this goal. New developments and breaking news about Within Temptation are public almost “when it happens”. There is nothing for us to add.

One of the great benefits of being a full member of The Silent Force is the Fanzine. With the Fanzine we have been able to give you a look behind the scenes. The band members have made great effort in writing for the Fanzine as well. Some highlights are “Songtext Explained” and “How to Play”, two very popular Fanzine items.

The release of the Fanzine is always preceded with a very busy and time consuming period of preparations and planning. Unfortunately we have ascertained that the sources we have always used couldn’t provide us with exclusive information anymore and we haven’t received any material for the Fanzine for a long time now.

Because of the lack of time, we all have fulltime jobs, gathering, preparing and writing the entire Fanzine ourselves was no option. This is one of the reasons you haven’t received the Fanzine lately. We regret this very much and we apologize for this.

This development also affects the website. There is nothing we can publish that hasn’t been published yet.

Another benefit of being a member is the ability to attend the Fanclubday. The organization of this day demands a lot of preparation and planning for a long period prior to the Fanclubday itself. Due to the increasing popularity of Within Temptation and their over-filled schedule, it has become almost impossible to plan a date for the Fanclubday. Both the band member and we regret this very much.

We have struggled a long time with the question how to proceed from here. Unfortunately we had to come to the conclusion that there is not very much extra value left in being a Fanclub member and we are not able anymore to meet the goals we have set ourselves.

In spite of our great involvement with Within Temptation and their fans, we had to come to the conclusion that proceeding with the Fanclub in its present shape is not a realistic option and we see ourselves forced to discontinue The Silent Force and we will cease our activities.

After running The Silent Force for 10 years, this was not an easy decision to make and we have made it very carefully. We have always tried to act in the interest of you, our members, and at this moment it is impossible for us to offer you anything that can’t be obtained elsewhere, for free.

We do look back upon a period of 10 years in which we had a lot of highlights, and a few lowlights. It has been a period in which we have found a lot of joy in the things we were able to establish for the fans. We know a lot of you appreciated this very much. Without you it wouldn’t have been possible to make a success of The Silent force!

A lot of our appreciation and gratitude is for Within Temptation. During the last 10 years they have always taken the time to show us all a piece of their lives behind the scenes, they actively participated in creating the Fanzine and they have always showed their involvement with the fans.
We were able to follow them during their concerts and were allowed to witness numerous developments in their personal and musical live.

For the time being, this website will continue to exist and will be mainly a Forum. We hope you will visit this site a lot and we shall assist you where we can in using this website.

We want to thank you all for your participation in The Silent Force. We couldn’t have done it without you.
We wish you a lot memorable Within Temptation moments in the future and remember:

Keep on Rocking!

The Silent Force Mangement